Lektor z Anglii NEWS

Lekcje angielskiego dla dzieci ze szkół podstawowych

Kurs dla dzieci ze szkół podstawowych trwa od wrześniu do końca maja. Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu po 45 minut i są prowadzone w grupach 8-12 osób. Lekcje są prowadzone w dniach ustawowo przyjętych za pracujące w oświacie. Kurs obejmuje 69 godzin lekcyjnych.
Nauczyciele prowadzący grupę kładą nacisk na rozwijanie wszystkich czterech sprawności językowych : mówienia, pisania, czytania i rozumienia tekstu słuchanego. Pedagodzy stopniowo proponują trudniejsze zadania prowadzące do wyrobienia u dzieci umiejętności komunikowania się w języku angielskim.

Stałe elementy lekcji :
- nauka gramatyki
- nauka pisania (zawsze w oparciu o wzór)
- nauka czytania (czytanie globalne)
- nauka piosenek
- wprowadzenie nowego słownictwa za pomocą kolorowych kart obrazkowych i filmów
- ćwiczenia fonetyczne intonacyjne (ćwiczenie wymowy przy użyciu rymów)
- gry i zabawy dydaktyczne
- powtórka materiału i ocena postępów dzieci na końcu bloku tematycznego

NOWOŚĆ: praca z tablicą interaktywną

Lekcje prowadzą lektorzy o wysokich kwalifikacjach, posiadający wieloletnie doświadczenie
w nauczaniu języka angielskiego